Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Tăng cường thực hiện Đề án xây dựng Bộ phận TN&TKQ hiện đại cấp xã
Ngày cập nhật 06/05/2019

Thực hiện Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 05/4/2018 của UBND thị xã về triển khai thực hiện Đề án xây dựng Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã thuộc địa bàn thị xã theo Quyết định số 2651/QĐ-UBND ngày 09/11/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án Xây dựng Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Năm 2018, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã có 11/12 đơn vị đi vào hoạt động, nhưng về tiêu chí đánh giá, xếp loại CCHC tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã Tỉnh thẩm định mới chỉ có 4 đơn vị (Thủy Thanh, Thủy Dương, Thủy Phương và Phú Sơn) đạt chuẩn hiện đại (tức đã có trên 50% hồ sơ được cập nhật trên môi trường mạng).

Theo Báo cáo số 433/BC-TCT ngày 17/4/2019 của Tổ Công tác 161 của UBND tỉnh về kết quả kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tháng 4/2019 tại các đơn vị: Thủy Phù, Thủy Lương và Dương Hòa vẫn còn một số nội dung chưa triển khai thực hiện như: nội quy tiếp công dân, nội quy làm việc chung của đơn vị; chưa ban hành lịch tiếp công dân của Chủ tịch, sổ tiếp công dân chưa thể hiện việc tiếp công dân của lãnh đạo. Tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại một số TTHC chưa thiết lập phần mềm; hồ sơ trễ hẹn không thực hiện phiếu gia hạn, thư xin lỗi cho công dân...

Ngoài ra, tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại ở các đơn vị vẫn chưa đảm bảo các điều kiện theo quy định. Cụ thể:

Việc cập nhật, niêm yết công khai TTHC; hệ thống sổ sách theo dõi giải quyết hồ sơ; thiết lập quy trình giải quyết hồ sơ; phiếu gia hạn hồ sơ, cập nhật và số hóa hồ sơ; chữ ký số trên phần mềm chưa thực hiện; việc thực hiện Quyết định số 3461/QĐ-UBND ngày 30/12/016 của UBND tỉnh Quy định về trách nhiệm công khai xin lỗi của cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị trong giải quyết TTHC vẫn chưa thực hiện. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết, theo dõi tiến độ thực hiện TTHC và kiểm tra, giám sát hoạt động tại Bộ phận Tiếp nhận vẫn còn yếu.  

Một số đơn vị đầu tư, cải tạo, nâng cấp phòng làm việc của Bộ phận TN&TKQ hiện đại còn chậm; cơ sở vật chất chưa đảm bảo theo yêu cầu như: Thiết bị đọc mã vạch còn thiếu (1/4 máy), máy quét tự động (scan) để số hóa hồ sơ một số đơn vị chưa trang bị.

Để Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của UBND các xã, phường, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, tiến độ theo Quyết định số 2651/QĐ-UBND ngày 09/11/2017 của UBND tỉnh, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế theo nội dung Báo cáo số 433/BC-TCT ngày 17/4/2019 của Tổ Công tác đã đánh giá, UBND thị xã yêu cầu:

1. Chủ tịch UBND các xã, phường: Tăng cường hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 05/4/2018 của UBND thị xã; tiếp tục triển khai thực hiện, lập các hạng mục theo định mức cần mua sắm; áp dụng phần mềm điện tử trong hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC cho cá nhân, tổ chức trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết; Khẩn trương đầu tư, cải tạo, nâng cấp phòng làm việc của Bộ phận TN&TKQ hiện đại để sớm đi vào hoạt động nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Bộ phận TN&TKQ hiện đại cấp xã.

2. Phòng Nội vụ phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND thị xã hướng dẫn, tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Đề án của tỉnh và Kế hoạch của UBND thị xã tại các xã, phường.  

UBND thị xã yêu cầu các đơn vị có liên quan và UBND các xã, phường khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch, đơn vị nào chậm thực hiện sẽ chịu trách nhiệm trước UBND thị xã./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 6