Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Thanh Minh tại phiên làm việc ngày 13/6/2019 về việc đánh giá tình hình công tác BHXH, BHYT trên địa bàn thị xã
Ngày cập nhật 20/06/2019

Ngày 13/6/2019, UBND thị xã tổ chức phiên làm việc về việc đánh giá tình hình công tác Bảo hiểm xã hội, BHYT trên địa bàn thị xã, do đồng chí Nguyễn Thanh Minh - Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì, tham dự phiên làm việc gồm có các đồng chí: Đặng Văn Tiến - Giám đốc Bảo hiểm xã hội thị xã; Nguyễn Văn Đạt - Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND thị xã; Ngô Thị Ái Hương - Phó Trưởng phòng Phụ trách phòng GD&ĐT thị xã; Nguyễn Thị Kim Thu - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã; Nguyễn Thị Tiến - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thị xã và Trưởng các Bộ phận của Bảo hiểm xã hội thị xã; có Chuyên viên các đơn vị: Văn phòng HĐND&UBND thị xã, phòng LĐTB&XH, phòng Y tế và phòng GD&ĐT thị xã.

Sau khi nghe đồng chí Đặng Văn Tiến - Giám đốc BHXH thị xã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ngành 5 tháng đầu năm và phương hướng các tháng tiếp theo năm 2019; đồng chí Nguyễn Thanh Minh - Phó Chủ tịch UBND thị xã kết luận như sau:

UBND thị xã đánh giá cao sự nỗ lực của các ngành, đoàn thể, nhất là ngành Bảo hiểm xã hội đã triển khai thực hiện tốt chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế trong thời gian qua; quyền lợi của người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế từng bước được mở rộng, ý thức trách nhiệm của các đơn vị, doanh nghiệp được thể hiện rõ hơn trong việc tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế đối với người lao động kịp thời, đúng quy định,…

Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện công tác Bảo hiểm xã hội vẫn còn một số hạn chế như: Công tác tuyên truyền vận động và tổ chức thực hiện ở một số ngành, địa phương chưa được thường xuyên, ảnh hưởng đến việc phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế; một số đơn vị, doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách Bảo hiểm xã hội đối với người lao động; công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện pháp luật Bảo hiểm xã hội chưa được thường xuyên, chưa xử lý hoặc xử lý chưa nghiêm tình trạng chậm đóng, nợ đóng, trốn đóng Bảo hiểm xã hội,…

Nhằm tăng cường trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức có liên quan và đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện tốt pháp luật, chính sách BHXH, Bảo hiểm Y tế trong thời gian tới, UBND thị xã đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung phối hợp, chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Bảo hiểm Xã hội thị xã

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm xã hội tự nguyện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng nhằm phát triển đối tượng tham gia đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra ngày từ đầu năm; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân liên quan đến công tác Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm xã hội tự nguyện

- Tăng cường phối hợp với Phòng Giáo dục - Đào tạo thị xã trong việc triển khai, đôn đốc các trường học vận động học sinh tham gia BHYT đạt 100% trong năm học mới.

- Tổ chức rà soát số liệu, phối hợp với phòng Y tế thị xã tham mưu UBND thị xã ban hành Quyết định giao chỉ tiêu cho các xã, phường phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2019.

- Chủ động phối hợp với Thanh tra thị xã, Công an thị xã, các cơ quan, ban ngành liên quan và UBND các xã, phường tham mưu UBND thị xã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về Bảo hiểm xã hội, trong đó tập trung thanh tra, kiểm tra và xử lí nghiêm đối với các đơn vị, doanh nghiệp cố tình trốn đóng, nợ đóng Bảo hiểm xã hội làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người lao động.

- Cập nhật số liệu hàng tháng, quý, 6 tháng, năm và báo cáo kết quả bằng văn bản chính thức gửi về UBND thị xã (qua phòng Y tế thị xã tổng hợp) báo cáo theo quy định.

2. Phòng Y tế thị xã

- Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội thị xã để rà soát thẩm định, tham mưu UBND thị xã ban Quyết định giao chỉ tiêu cho các xã, phường phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2019.

2. Phòng LĐTB&XH thị xã

- Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội, UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan tổ chức rà soát các đối tượng cấp trùng thẻ Bảo hiểm Y tế (nếu có) để báo cáo UBND thị xã và cơ quan chức năng theo quy định.

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội thị xã và các cơ quan liên quan, UBND các xã, phường trong công tác kiểm tra các công ty, doanh nghiệp về thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội và Luật lao động.

3. Phòng GD&ĐT thị xã

- Chỉ đạo các trường trực thuộc tích cực vận động, đôn đốc hoc sinh các trường phổ thông tham gia Bảo hiểm Y tế đạt tỷ lệ 100% trong năm học mới; đưa chỉ tiêu tham gia Bảo hiểm Y tế học sinh là một tiêu chí thi đua đối với đơn vị.

- Chủ trì, phối hợp với phòng  Nội vụ và các đơn vị liên quan tổ chức rà soát, báo cáo đề xuất kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năng lực thực hành cho nhân viên y tế các trường học trực thuộc trên địa bàn để có chứng chỉ hành nghề theo đúng quy định, báo cáo UBND thị xã xem xét, quyết định.

4. Trung tâm Y tế thị xã

- Xây dựng các giải pháp để thực hiện tốt nguồn kinh phí khám chữa bệnh BHYT năm 2019; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; cải cách thủ tục hành chính; cung cấp đầy đủ thuốc, hóa chất, vật tư, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi được hưởng của tham gia Bảo hiểm Y tế.

- Chỉ đạo Trạm Y tế các xã, phường tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế, tinh thần phục vụ bệnh nhân, đảm bảo quyền lợi cho người dân trong khám, chữa bệnh Bảo hiểm Y tế.

5. Trung tâm VHTT&TT thị xã

Tổ chức xây dựng nội dung, kế hoạch tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về Bảo hiểm Y tế và lộ trình thực hiện Bảo hiểm Y tế toàn dân với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, đảm bảo thường xuyên, chất lượng tốt, đạt hiệu quả cao; chú ý xây dựng chuyên trang, chuyên mục về chính sách bảo hiểm y tế toàn dân để tuyên truyền đến mọi người dân trên địa bàn thị xã.

          6. Đề nghị Liên đoàn lao động thị xã: Phối hợp Bảo hiểm xã hội thị xã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm xã hội tự nguyện trong hệ thống công đoàn và công chức, viên chức, công nhân, người lao động; tham gia giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm xã hội tự nguyện đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho người lao động.

          7. Đề nghị UBMTTQVN thị xã và các đoàn thể: Phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt chính sách pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm xã hội tự nguyện; tham gia giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn thị xã.

8. UBND các xã, phường:

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội thị xã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động đến tận đối tượng cụ thể để người dân biết, hiểu về ý nghĩa, tầm quan trọng của Bảo hiểm Y tế và nghĩa vụ của mỗi người dân trong tham gia và thực hiện chính sách Bảo hiểm Y tế theo Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 10/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về công tác Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế tại địa phương; xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chính sách Bảo hiểm Y tế, đưa tỷ lệ tham gia Bảo hiểm Y tế vào chỉ tiêu phát triển KT-XH hằng năm của địa phương gắn với bình xét thi đua hằng năm để  phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm Y tế đạt kế hoạch giao.

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội và các đơn vị liên quan tổ chức rà soát các đối tượng cấp trùng thẻ Bảo hiểm Y tế (nếu có) để báo cáo UBND thị xã và cơ quan chức năng theo quy định.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 4