Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Phối hợp tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 10 Trung ương Đảng khóa XII và kỳ họp Quốc hội khóa XIV
Ngày cập nhật 27/05/2019

Thực hiện Công văn số 2953/UBND-BTCD ngày 16/5/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phối hợp tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 10 Trung ương Đảng khóa XII và Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV; Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Thực hiện nghiêm túc nội dung của Chỉ thị số 35/CT-TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nai, Luật Tố cáo và thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo đối với các vụ khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân đã được UBND thị xã, UBND tỉnh, chỉ đạo xử lý, giải quyết qua các buổi tiếp công dân định kỳ nhưng vẫn chưa xử lý, giải quyết dứt điểm theo quy định của pháp luật.

- Chủ động, tích cực trong công tác kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp để giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy định của pháp luật; tăng cường tổ chức đối thoại với công dân có khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở để hạn chế tình trạng công dân khiếu nại, tố cáo vượt cấp lên các cơ quan cấp thị xã, Tỉnh, Trung ương; phối hợp chặc chẽ với các cơ quan Công an, Thanh tra, Ban Tiếp công dân để chủ động xử lý các tình huống khiếu kiện phức tạp, nhất là trong suốt thời gian diễn ra kỳ họp.

- Công an thị xã phối hợp với Ban chỉ huy quân sự thị xã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời có biện pháp ngăn chặn, vô hiệu hóa hóa động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; kịp thời phát hiện, ngăn chặn xử lý nghiệm các đối tượng chủ mưu, cầm đầu, kích động, lôi kéo người dân tụ tập đông người, biểu tình, gây mất an ninh trật tự; các cơ quan, đơn vị tổ chức bảo vệ trụ sở, các công trình, mục tiêu trọng điểm; thực hiện công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, nhất là công tác phòng, chống cháy nổ; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, quan tâm giải quyết các nhu cầu tôn giáo chính đáng. Chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, phối hợp xử lý các đối tượng, chức sắc có hành vi xúi giục, kích động giáo dân tham gia hoạt động tụ tập đông người có tuần hành trái pháp luật, gây mất an ninh, trật tự.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh mạng, an ninh an toàn thông tin mạng, kiểm soát chặc chẽ thông tin, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các đối tượng đăng tải, chia sẽ các thông tin xấu, thông tin kêu gọi, kích động biểu tình qua mạng xã hội.

- Thanh tra thị xã, Văn phòng HĐND và UBND thị xã giúp Chủ tịch UBND thị xã theo dõi, đôn đốc Chủ tịch UBND các xã, phường và Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đồng thời, phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh nắm thông tin về tình hình khiếu nại, tố cáo liên quan đến địa phương để có phương án phối hợp xử lý, giải quyết kịp thời;

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc; đồng thời, tổ chức tốt việc phối hợp tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 10 Trung ương Đảng khóa XII và Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 13