Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” thị xã Hương Thủy, giai đoạn 2019 - 2020
Ngày cập nhật 17/06/2019

Thực hiện Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2012 - 2015, định hướng đến năm 2020.

        UBND thị xã Hương Thủy xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (PT “TDĐKXDĐSVH”) thị xã Hương Thủy giai đoạn 2019 - 2020 như sau:

        I. Mục đích, yêu cầu

        1. Nâng cao năng lực chỉ đạo, tham mưu và triển khai thực hiện phong trào của Ban Chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” ở các cấp.

        2. Phối hợp và đẩy mạnh các phong trào hiện có, tạo sức mạnh tổng hợp của phong trào “TDĐKXDĐSVH”, tập trung triển khai phong trào xây dựng “xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “phường đạt chuẩn văn minh đô thị”.

        3. Nâng cao chất lượng các danh hiệu đạt chuẩn văn hóa; đảm bảo việc thực hiện hiệu quả quy ước về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

        4. Thông qua kiểm tra, đánh giá nhằm đảm bảo sự chỉ đạo tập trung và phát huy vai trò chủ động của các cơ quan, tổ chức thành viên Ban Chỉ đạo các cấp.

        II. Nội dung cụ thể

        1. Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào:

        - Tổ chức Hội nghị tập huấn cho BCĐ phong trào các cấp nhằm trang bị kiến thức, các chủ trương, định hướng của BCĐ Trung ương về phát triển phong trào trong giai đoạn mới;

        - Tổ chức đoàn kiểm tra cấp thị xã, kiểm tra, đánh giá phong trào ở cơ sở để kịp thời chỉ đạo nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa, đảm bảo phong trào phát triển hiệu quả;

        - Kiện toàn BCĐ phong trào cấp thị xã và chỉ đạo xây dựng, thực hiện tốt quy chế hoạt động, quy chế phối hợp giữa các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo; chỉ đạo kiện toàn Ban Chỉ đạo phong trào cấp xã, phường.

        2. Xây dựng “xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “phường đạt chuẩn văn minh đô thị”:

        Căn cứ Thông tư số 17/2011/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”; Thông tư số 02/2013/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, “thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”; Hướng dẫn số 1000/HD-VHTT ngày 07 tháng 12 năm 2016 của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế về Tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Làng, thôn, tổ dân phố văn hóa”; “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”; “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; tiếp tục chỉ đạo các địa phương tập trung đẩy mạnh phong trào, thực hiện đảm bảo các tiêu chuẩn theo hướng dẫn.

        3. Đẩy mạnh phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa:       

        Căn cứ Hướng dẫn số 161/HD-SVHTT ngày 05 tháng 7 năm  2016 của Sở VH&TT tỉnh Thừa Thiên Huế về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hoá”; “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế để chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện đảm bảo các nội dung. Thẩm định đề nghị UBND tỉnh công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 05 năm.

        4. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án Xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020:

        Thực hiện có hiệu quả hương ước, quy ước; đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang theo Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

        5. Xây dựng kế hoạch triển khai Quyết định số 2478/QĐ - TTg ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án truyền thông về phát triển Phong trào “TDĐKXDĐSVH” đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, với những nhiệm vụ chủ yếu:

        - Thông tin, tuyên truyền về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Phong trào.

        - Thông tin, tuyên truyền về thực hiện các phong trào cụ thể như: Phong trào xây dựng “Người tốt, việc tốt”; Phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”; Phong trào xây dựng “thôn, tổ dân phố văn hóa”; Phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; Phong trào xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”.

        - Thông tin, tuyên truyền, trao đổi kinh nghiệm về những điển hình tiên tiến trong việc thực hiện Phong trào: “Gương sáng văn hóa”; “Gia đình văn hóa” tiêu biểu; “thôn, tổ dân phố văn hóa” tiêu biểu; “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” tiêu biểu; “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” tiêu biểu; “Doanh nhân văn hóa” tiêu biểu.

        6. Phối hợp triển khai chương trình “Xây dựng nông thôn mới”; xây dựng thiết chế văn hóa - thể thao và một số chương trình phối hợp, lồng ghép trong phong trào “TDĐKXDĐSVH” trên địa bàn thị xã:

Chủ động tổ chức kiểm tra, thẩm định tiêu chí đạt chuẩn văn hóa và cơ sở vật chất văn hóa ở các xã đăng ký xây dựng xã nông thôn mới, làm cơ sở cho Ban Chỉ đạo thị xã tiến hành xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

        III. Giải pháp thực hiện

        1. Nâng cao nhận thức, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo

        - Tổ chức tốt và đổi mới các hình thức tuyên truyền nhằm giáo dục, nâng cao nhận thức của người dân, cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn vị doanh nghiệp về ý nghĩa, mục tiêu của phong trào trong giai đoạn mới.

        - Kiện toàn tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo từ thị xã đến cơ sở. Đưa mục tiêu thực hiện phong trào vào Nghị quyết của các cấp uỷ Đảng, kế hoạch của các cấp Chính quyền để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

        - Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo phong trào cấp thị xã chủ động tăng cường các hoạt động chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào; đổi mới phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm; tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tồn tại đặt ra trong quá trình triển khai phong trào.

        - Xây dựng và thực hiện tốt quy chế hoạt động của cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo các cấp nhằm đảm bảo sự chỉ đạo tập trung và phát huy vai trò chủ động của các cơ quan, tổ chức thành viên Ban Chỉ đạo các cấp. 

        - Đảm bảo công nhận các danh hiệu văn hoá đúng tiêu chuẩn, có kỳ hạn. Định kỳ kiểm tra, phúc tra công nhận các đơn vị đạt chuẩn văn hoá hoặc thu hồi danh hiệu văn hoá đối với các đơn vị vi phạm, nhằm nâng cao chất lượng của phong trào.

        2. Huy động nguồn lực cho phong trào

        a) Đảm bảo kinh phí từ ngân sách nhà nước:

        - Đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên của Ban Chỉ đạo phong trào ở các cấp; kinh phí bồi dưỡng nghiệp vụ; kinh phí khen thưởng các cá nhân, gia đình, các tập thể có thành tích xuất sắc thực hiện phong trào theo quy định hiện hành.

        - Đảm bảo ngân sách nhà nước xây dựng nhà văn hoá, sân thể thao xã, hỗ trợ xây dựng nhà văn hoá, sân thể thao thôn theo Quyết định số 800/QĐ - TTg ngày 04 tháng 06 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.

        - Đảm bảo kinh phí khen thưởng “Gia đình văn hoá”, “Thôn văn hoá”, “Tổ dân phố văn hoá” theo quy định hiện hành.

        b) Đẩy mạnh công tác xã hội hoá:

        - Khuyến khích tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp xây dựng thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở, tham gia xây dựng đời sống văn hoá cơ sở.

        - Huy động sự đóng góp của các tổ chức, tập thể và cá nhân cho việc thực hiện phong trào; phát động rộng rãi các mô hình tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao phù hợp với điều kiện sinh hoạt và nhu cầu người dân ở cơ sở.-

        3. Đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng

        - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động triển khai phong trào thi đua thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH” ở tất cả các cấp, các ngành, đoàn thể, doanh nghiệp thường xuyên, thiết thực hiệu quả.

        - Tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào “TDĐKXDĐSVH” trên các phương tiện thông tin đại chúng. Biểu dương khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào ở mỗi cấp, mỗi ngành, đoàn thể góp phần tạo động lực phát triển phong trào. 

        - Bình chọn các cá nhân, tập thể xuất sắc trong phong trào ở các cấp để khen thưởng động viên. 

        4. Nâng cao năng lực tổ chức hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp

        - Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng tổ chức triển khai thực hiện phong trào cho Ban Chỉ đạo phong trào các cấp và cán bộ trực tiếp tham mưu triển khai phong trào ở cơ sở.

        - Xây dựng, phổ biến, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến giữ vững và phát huy các danh hiệu văn hoá, có cách làm sáng tạo, hiệu quả trong phong trào “TDĐKXDĐSVH” các cấp.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Phòng Văn hóa và Thông tin: (cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn  dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thị xã).

- Chủ trì, phối hợp đôn đốc các cơ quan, ban ngành, đoàn thể liên quan, UBND các xã, phường triển khai thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn thị xã.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các giá trị truyền thống tốt đẹp, các “gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”; tổ chức tập huấn các văn bản hướng dẫn liên quan đến phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cho Ban Chỉ đạo các xã, phường, Ban vận động các thôn, tổ dân phố và các cơ quan, đơn vị.

- Tham mưu UBND thị xã thành lập đoàn kiểm tra thẩm định “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa”; tham mưu ban hành Quyết định công nhận mới và công nhận lại danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa” và trình UBND tỉnh Thừa Thiên Huế công nhận đạt chuẩn văn hóa cho các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị đóng trên địa bàn đạt chuẩn văn hóa; tổ chức lễ trao Giấy chứng nhận công nhận mới và công nhận lại danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Cơ quan, đơn vị văn hóa”.

- Tham mưu UBND thị xã tổ chức sơ kết, tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

- Tham mưu UBND thị xã Hương Thủy thành lập Văn phòng Thường trực BCĐ phong trào “TDĐKXDĐSVH” thị xã.

2. Các thành viên trong Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”:

Phát huy tinh thần trách nhiệm trên cơ sở nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị mình bám sát địa bàn được phân công phụ trách để chỉ đạo thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn thị xã.

3. Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp thị xã:

- Quan tâm rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy ước xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật hiện nay.

- Các cơ quan, đơn vị chưa đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa tiến hành xây dựng quy ước cơ quan, đơn vị văn hóa và lập các thủ tục liên quan để đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa.

- Các cơ quan, đơn vị đến thời hạn công nhận mới và công nhận lại tiến hành lập hồ sơ nộp tại phòng VH&TT thị xã Hương Thủy đề nghị UBND tỉnh Thừa Thiên Huế công nhân mới và công nhận lại danh hiệu cơ quan, đơn vị văn hóa.

4. UBND các xã, phường:

- Tiếp tục phát huy có hiệu quả phong trào xây dựng “Thôn, tổ dân phố không có tội phạm và tệ nạn xã hội” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở cơ sở. Tiếp tục triển khai việc đăng ký xây dựng mô hình cụm dân cư không có người sinh con thứ ba trở lên giai đoạn 2017 - 2020. Đồng thời lồng ghép phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" với các phong trào của các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội nhằm nâng cao chất lượng của phong trào trong giai đoạn mới. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản mới vào Hương ước, Quy ước của các thôn, tổ dân phố trên địa bàn.

        - Căn cứ theo Nghị Định 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính Phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”; “Làng văn hóa”; “Ấp văn hóa”; “Bảng văn hóa”; “Tổ dân phố văn hóa” để hướng dẫn các thôn, tổ dân phố trên địa bàn bình xét, công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, tổ chức biểu dương, khen thưởng những gia đình, tập thể thực hiện tốt phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, “thôn, tổ dân phố văn hóa" vào ngày hội Đại đoàn kết toàn dân 18 tháng 11 hàng năm. Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" của các xã, phường có trách nhiệm hướng dẫn các thôn, tổ dân phố lập hồ sơ, thủ tục để đề nghị Ban Chỉ đạo thị xã kiểm tra công nhận mới và công nhận lại danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa.

        - Đảm bảo kinh phí hoạt động cho phong trào tại địa phương. Tổ chức công nhận danh hiệu văn hóa, khen thưởng các cá nhân, gia đình, tập thể xuất sắc thực hiện phong trào theo quy định hiện hành.

        - Chỉ đạo xây dựng “xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “phường đạt chuẩn văn minh đô thị”.

IV. Kinh phí thực hiện

- Nguồn kinh phí thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được bố trí trong nguồn kinh phí của phòng Văn hóa và Thông tin thị xã.

- Các xã, phường sử dụng ngân sách địa phương được phân bổ để triển khai thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Trên đây là kế hoạch triển khai các hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thị xã Hương Thủy giai đoạn 2019 - 2020; UBND thị xã Hương Thủy yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp thị xã; UBND các xã, phường triển khai thực hiện có hiệu quả./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 4